Paramos taisyklės

 

 

ATVIROS VISUOMENĖS INSTITUTO PAGALBOS FONDO PARAMOS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

 

TURINYS

 

BENDRA INFORMACIJA

 

TIKSLAS

 

PRIORITETAI

 

PARAMOS KATEGORIJOS

 

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

FINANSINĖS (IR KITOS) SĄLYGOS

 

PARAMOS GAVĖJAI

 

ATRANKOS KRITERIJAI

 

SUTARTIES PASIRAŠYMAS, LĖŠŲ PERVEDIMAS, ATASKAITOS

 

 

 


 

BENDRA INFORMACIJA

 

Reaguodamas į globalią ekonomikos krizę, Atviros visuomenės institutas, filantropo G.Soroso iniciatyva, 2009 metais įsteigė Pagalbos fondą (PF), kuriuo siekiama padėti labiausiai  pažeidžiamoms visuomenės grupėms įveikti krizės padarinius. PF veikla planuojama dvejiems su puse metu  20-yje šalių (Albanijoje, Armėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Juodkalnijoje, Kirgizijoje, Kosove, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Tadžikistane, Ukrainoje, Vengrijoje) ir jai skiriama 100 mln. JAV dol.  Numatoma remti humanitarinio pobūdžio projektus, kurių tikslas padėti ekonominės krizės pažeistoms visuomenės grupėms išgyventi krizę, išsaugoti atviros visuomenės vertybes,  atremti populistinę demagogiją.

 

Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondą“ Lietuvoje (PFL) administruoja:

VšĮ „OSFL projektai“

Didžioji g. 5

Vilnius LT-01128

Tel.: (8 5) 268 5511; (85) 266 1207   

Faks.: (8 5) 268 5512

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Visa informacija apie Pagalbos fondo veiklą Lietuvoje skelbiama interneto svetainėje www.osfl.lt.  

 

TIKSLAS

 

PFL pagrindinis tikslas – remti nevyriausybiniu organizacijų (NVO) veiklą, siekiant įveikti krizę ir stiprinant pilietiškumą, suteikiant šiam sektoriui galimybę išbandyti novatoriškus krizės įveikimo būdus ir parodant veiksmingus modelius kaip operatyviai ir realistiškai spręsti iškilusias problemas.

 

PRIORITETAI

 

PFL prioritetai Lietuvoje yra:

  • naujai iškilusios socialines problemos bei pilietinės visuomenės poreikiai;
  • globalinės krizės sąlygojamos problemos švietimo ir kultūros srityje.

 

PARAMOS KATEGORIJOS

 

PF numato dvi paramos kategorijas:

  1. mažiems projektams (maksimali paramos suma iki 60 000  Lt);
  2. didelės apimties projektams (paramos suma viršija 60 000 Lt).

 

Sprendimą dėl pirmos kategorijos projektų rėmimo priima PFL Taryba.

 

Sprendimą dėl antrosios kategorijos paramos priima Budapešto Atviros visuomenės instituto Taryba, pateikus PFL Tarybos rekomendaciją.


 

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

Socialinių projektų srityje PFL remia:

-          bedarbystės įveikimą, užimtumo skatinimą;

-          jaunų lyderių, jaunimo verslumo, karjeros planavimo ugdymą kovojant su bedarbyste;

-          visokeriopą pagalbą labiausiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vienišiems tėvams, įvairiu pagrindu diskriminuojamoms grupėms ir kt.);

-          bendruomenių pilietines iniciatyvas, reaguojančias į pasikeitusią situaciją (pvz., savitarpio pagalbos plėtrą, vietos valdžios antikrizinių sprendimų monitoringą ir tt.)

-          įvairių kartų savanorių judėjimą sprendžiant socialines problemas.

 

Kultūros srityje remiami:

-          kultūros politikos formavimą skatinantys veiksmai;

-          teigiamo socialinio poveikio siekiantys projektai, įtraukiantys kultūros bei meno dirbančius ir pensinio amžiaus profesionalus;

-          edukaciniai ir kt. projektai, skirti vaikams, jaunimui, įvairioms pažeidžiamoms gyventojų grupėms;

-          novatoriškos kūrybinės iniciatyvos regionuose, skirtos įvairių sluoksnių ir kartų gyventojams; 

-          profesionalaus kūrybinio jaunimo iniciatyvos, skatinančios užimtumą.

 

Švietimo srityje PFL remia:

-          mokyklų, kaip vietos bendruomenės santalkos centrų, skatinimą;

-          kaimo mokyklų projektus, nukreiptus į lygių galimybių ir socialinės atskirties mažinimą;

-          švietimo reformos stebėseną (pvz., viešas konsultacijas/ debatus strateginiais švietimo klausimais, įskaitant masinių medijų projektus) pažeidžiamų grupių požiūriu;

-          novatoriškas moksleivių, studentų iniciatyvas;

-          žmogaus teisių ir antikorupcinio švietimo skatinimą. 

 

PARAMOS GAVĖJAI

 

Paraiškas gali teikti tik ne pelno siekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos, asociacijos, draugijos ir kt., taip pat viešosios įstaigos, jei jų vieninteliai steigėjai nėra valstybės ar savivaldybių institucijos), registruoti LR teisės aktų nustatyta tvarka, veikiantys pagal įstatus socialinėje, švietimo, kultūros srityse ir turintys paramos gavėjo statusą.

 

Valstybinės ir savivaldybių institucijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių vieninteliai steigėjai yra valstybės ar savivaldybių institucijos, nėra laikomos tinkamais paraiškų teikėjais. Tačiau tokios institucijos gali būti projekto partneriai ir ko-finansuotojai, kaip ir įvairios verslo struktūros.

 

Viena organizacija gali teikti kelis projektus, tačiau remiamas bus tik vienas geriausiai įvertintas projektas. Kitas tos pačios organizacijos projektas gali būti remiamas tik atsiskaičius už prieš tai įgyvendintą projektą.


 

ATRANKOS KRITERIJAI

 

Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

-          projekto turinio atitikimas PF tikslams;

-          projekto tikslų ir uždavinių aiškumas;

-          projekto įgyvendinimo būdų efektyvumas, novatoriškumas;

-          projekto poveikis tikslinei auditorijai ir rezultatai;

-          organizacijos tinkamumas pateikiamam projektui vykdyti;

-          projektų vykdytojų kvalifikacijos atitikimas suplanuotoms veikloms atlikti;

-          pateikto finansinio plano logiškumas, išlaidų pagrįstumas.

 

Pirmenybė teikiama projektams:

  • skatinantiems NVO sektoriaus vienijimąsi ir bendradarbiavimą, partnerystę tiek su valstybinėmis, tiek su verslo institucijomis;
  • inicijuojantiems naujus modelius ir veiklos formas krizę išgyvenančioje visuomenėje;
  • ieškantiems novatoriškų, kūrybiškų ir greitų krizės įveikimo būdų apibrėžtose srityse;
  • turintiems kitų rėmėjų paslaugomis ir/ar lėšomis.

 

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR SVARSTYMAS

 

Mažos apimties projektai gali būti teikiami nuolat iki 2011 m. pabaigos.

Didelės apimties projektų teikimas baigiasi 2011 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

Skelbiant konkursus ar atskirus kvietimus teikti paraiškas gali būti nustatytos papildomos, šiose Taisyklėse nenumatytos, sąlygos. Tokiu atveju galioja specialiame skelbime nurodytos sąlygos.

Paraiškos formą galima rasti adresu: www.osfl.lt

 

Paraiškos turi būti siunčiamos ir elektroniniu, ir paprastu paštu adresu:

Pagalbos fondas

VšĮ „OSFL projektai“

Didžioji g. 5

Vilnius LT-01128

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Projektų paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu be priedų, paštu – 1 originalus egzempliorius su priedais ir 1 kopija, iš viso 2 egzemplioriai.

 

Informacija teikiama el. paštu pf@osf.lt, telefonais (8 5) 266 1207, 8 616 78 998, 13 – 17 val.

                                                                                                                                                                            

Paraiškų teikėjai informuojami apie PFL Tarybos priimtus sprendimus el. paštu.

 

FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

Paramos lėšas galima naudoti tik pagal paskirtį, numatytą sutartyje.

 

Projekto administravimo išlaidos negali viršyti 15 proc. paramos sumos.

 

Nefinansuojama:

-          fizinių asmenų paraiškos;

-          infrastruktūros (statybos) darbai;

-          DVD, CD, knygų leidyba;

-          vienkartiniai renginiai (konferencija, suvažiavimas, festivalis ir pan.).

 

 

SUTARTIES PASIRAŠYMAS, LĖŠŲ PERVEDIMAS, ATASKAITOS

 

PFL Tarybai priėmus sprendimus dėl mažesnės apimties projektų paramos, VšĮ „OSFL projektai“ ir paramos gavėjas pasirašo paramos sutartį, kurioje numatytos paramos panaudojimo ir atsiskaitymo sąlygos.

 

Pasirašius sutartį, pervedama 70 proc. paramos sumos. Likusi suma pervedama pateikus tarpinę dalykinę ataskaitą visiškai atsiskaičius už pervestą avansą. Lėšos, išmokėtos avansu ir panaudotos ne pagal paskirtį, turi būti grąžintos.

 

Jei pateikiant galutinę ataskaitą nustatoma, kad dalis lėšų panaudota ne pagal paskirtį, ši dalis turi būti grąžinta.

 

Nepateikus galutinės ataskaitos, lėšų likutį, pervestą projekto baigimo darbams, privaloma grąžinti.

Nepateikusi galutinės ataskaitos kaip numatyta sutartyje organizacija atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka ir negali pretenduoti į kitų projektų paramą.

 

Pasirašius sutartį, avansinės lėšos pervedamos vidutiniškai per 15 kalendorinių; į tai reikia atsižvelgti planuojant projekto įgyvendinimo laiką.

 

PFL paramą gavusių projektų sąrašai skelbiami adresu: www.osfl.lt, nurodant organizacijos, projekto pavadinimą ir paramos sumą.

 

 

 

 

 
LietuviškaiEnglish

Paieška

Apklausa

Ar įveiksime krizę?