Programos ir projektai

EEA Grants parama

Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą
Finansiškai remiant Lietuvos nevyriausybines organizacijas, buvo planuojama pasiekti konkrečius rezultatus, kurie apskritai atspindi NVO Programos Lietuvoje siekius: sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros; skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.

Vykdyta NVO Programa Lietuvoje, finansuojama EEE finansinio mechanizmo, yra tematiškai susikoncentravusi į žmogaus teises ir nukreipta į nevyriausybinių organizacijų gebėjimų vystymą. NVO Programa Lietuvoje veikia aplinkoje, kurioje įstatymų priėmimas nebūtinai išreiškia valstybės įsipareigojimą pilnai jį įgyvendinti; socialinė ir politinė nuostata, nukreipta į žmogaus teisėmis pagrįstas reformas, svyruoja nuo nepasitikėjimo iki atviro priešiškumo. Todėl visiškai nestebina situacija, kuomet po pastarosios periodinės ataskaitos Lietuvoje 2012 metų liepos mėnesį, JT Žmogaus teisių komitetas ragino Vyriausybę „mažinti akivaizdžiai matomą atotrūkį tarp įstatyminės bazės ir socialinės realybės”. Komitetas taip pat pastebėjo, jog be stipraus palaikymo iš valstybės žmogaus teisių legitimizavimas ir užtikrinimas bus įgyvendinamas neefektyviai ir primygtinai siūlė imtis reikiamų veiksmų norint „socialines ir politines nuostatas suderinti su žmogaus teisėmis visiems lietuviams”.

Paramos sritys

 • Demokratijos ir gero valdymo paramos sritis – apimanti demokratinių vertybių įtvirtinimą, įskaitant dalyvaujamosios demokratijos ir aktyvaus pilietiškumo stiprinimą bei gero valdymo, informacijos prieinamumo ir skaidrumo skatinimą.
 • Žmogaus teisių paramos sritis – apimanti pilietinių ir politinių teisių skatinimą ir apsaugą bei kovą su diskriminacija visais pagrindais (etninės kilmės, religijos, lyties, lytinės orientacijos, neįgalumo, amžiaus ir kitais).
 • Pažeidžiamų grupių paramos sritis – apimanti gerovės ir bazinių socialinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms, kur tokios paslaugos be paramos nėra teikiamos ar nėra pakankamai teikiamos valstybės institucijų; taip pat stiprinimą naryste pagrįstų NVO, atstovaujančių pažeidžiamas grupes. Šios Programos rėmuose pažeidžiamos grupės įvardijamos kaip:
 • rizikos grupės vaikai ir jaunimas;
 • ŽIV/AIDS paveikti žmonės;
 • neįgalūs ir/ar psichikos sutrikimų turintys vaikai bei jų šeimos;
 • prekybos žmonėmis bei smurto lyties pagrindu ir/ar smurto artimoje aplinkoje aukos.
 • aplinkosauga ir klimato kaita – parama NVO, dirbančioms aplinkosaugos, klimato kaitos ir tolydžios plėtros srityse.

NVO Programos Lietuvoje poveikiai:

 1. Sustiprintas aktyvus pilietiškumas
 2. Išaugęs NVO įsitraukimas į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis
 3. Demokratijos vertybių ir žmogaus teisių sklaida*
 4. Išvystytas NVO advokacijos ir pilietinės kontrolės vaidmuo
 5. Sustiprinti drauge dirbančių NVO tinklai ir koalicijos
 6. Sustiprinti NVO gebėjimai ir sukurta palanki aplinka NVO sektoriui
 7. Pagerėjęs gerbūvio ir bazinių socialinių paslaugų teikimas numatytoms tikslinėms grupėms
 8. Pažeidžiamų grupių įgalinimas

Poveikis dvišaliams santykiams:

 1. Sustiprintas bendradarbiavimas
 2. Bendri rezultatai
 3. Pagerintos žinios ir tarpusavio supratimas

*Taip pat pasiektų rezultatų kontekste tiesiogiai susijusios veiklos yra bendradarbiavimo vystymas su vietine valdžia siekiant atkreipti dėmesį į smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu problemas, taipogi bendradarbiavimas su pilietine visuomene Baltarusijoje.

Bendrieji prioritetai

NVO Programos Lietuvoje horizontalūs interesai, susisiejantys su atitinkamais pasiekimais, prižiūrimi maksimaliu mastu. Horizontalūs interesai apima:

Kovą su:

 • Neapykantos kurstymu, neapykantos nusikaltimais ir ekstremizmu;
 • Rasizmu ir ksenofobija;
 • Homofobija;
 • Antisemitizmu;
 • Romų diskriminacija;
 • Seksualiniu priekabiavimu;
 • Smurtu lyties pagrindu ir smurtu artimoje aplinkoje;
 • Prekyba žmonėmis.

Skatinimą:

 • Tolerancijos;
 • Daugiakultūrinio supratimo.

Pasiekimai

2014 metų sausį paskelbtas antrasis kvietimas teikti projektų paraiškas.

 • Gautų paraiškų skaičiai
 • 148 mažų projektų paraiškos
 • 97 didelių projektų koncepcijos
 • 28 didelių projektų paraiškos

Organizacijų, įtrauktų į šias paraiškas, skaičiai:

 • Daugiau nei 320 projekto partnerių
 • Daugiau nei 100 asocijuotų projekto partnerių

Iš viso projektų, kuriems buvo suteikta parama – 22

Tipas ir skaičius organizacijų, kurios buvo paremtos per II-ąjį kvietimą teikti paraiškas:

 • 8 viešosios politikos srityje veikiančios NVO
 • 3 teikiančios paslaugas NVO
 • 11 mišraus tipo NVO (veikia viešosios politikos srityje ir teikia paslaugas)

Top 3 II-ojo kvietimo poveikiai:

 • Poveikis Nr. 7: pagerėjęs gerbūvio ir bazinių socialinių paslaugų teikimas numatytoms tikslinėms grupėms
 • Poveikis Nr. 1: sustiprintas aktyvus pilietiškumas
 • Poveikis Nr. 6: sustiprinti NVO gebėjimai ir sukurta palanki aplinka NVO sektoriui

Aptarti pasiekimai atspindi Lietuvos NVO sektoriaus atsaką į kylančius neatidėliotinus poreikius, išreikštus Programos pasiūlyme – supratimo, žinių ir gebėjimų vystymą kaip per atstovavimą daryti įtaką politikos formavimo procese ir NVO bei viso nevyriausybinio sektoriaus kompetencijų kėlimą, finansinio tvarumo gerinimą. Į šias problemas buvo atkreiptas ypatingas dėmesys projektuose, kurie buvo paremti pirmojo kvietimo paraiškoms teikti laikotarpiu. Nepaisant to, visos pasekmės yra kritiškai svarbios visam Lietuvos NVO sektoriui dėl tolimesnio sėkmingo vystymosi, demokratijos ir gerų valdymo standartų tobulinimo, geresnės žmogaus teisių apsaugos ir geresnio pažeidžiamų grupių poreikių išpildymo.

Dvišalių Santykių Fondas

II-ojo kvietimo metu paremtų projektų su šalimis-donorėmis skaičius

 • 4 projektai su Norvegijos organizacijomis
 • 2 projektai su Islandijos organizacijomis

Iš Dvišalių Santykių Fondo paremtų iniciatyvų skaičius: 2 iniciatyvos, kuriomis siekiama bendradarbiavimo su Norvegijos organizacijomis

Organizuoti du dvišaliai partnerystės mezgimo seminarai:

 • dalyvavo 15 Norvegijos ir 12 Islandijos organizacijų
 • dalyvavo daugiau nei 40 NVO iš Lietuvos

Remiamos iniciatyvos:

Daugumos iniciatyvų tikslai buvo kova prieš skurdą, vaiko teisių užtikrinimas, žinojimo apie žmogaus teisių gynybą gilinimas, kova su smurtu prieš moteris, skaidrumo iniciatyvų plėtojimas, įvairialypės ir vieningos aplinkos kūrimas asmenims su skirtingais etniniais, religiniais ir kitais pagrindais.

 1. Gelbėkit vaikus, „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą“
 2. Koalicija „Galiu gyventi“, „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“
 3. Maisto bankas, „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!“
 4. Lietuvos Caritas, „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos modelis“
 5. Kauno moterų draugija, „Moterų iniciatyva prieš smurtą“
 6. Lygių galimybių plėtros centras, „Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai“
 7. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“, „Kurčių vaikų ir jų šeimų diskriminacijos mažinimo link“
 8. NVO „Griaunam“, „Visuomenės tolerancijos skatinimas, žmogaus teisių užtikrinimas, ir socialiai saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas Lietuvoje gyvenantiems užsienio piliečiams, „ESu“
 9. Psichikos sveikatos perspektyvos, „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė“
 10. Paramos vaikams centras, „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvos savivaldybėse“
 11. NVO „Sėkmės mokykla“, „Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio ugdymo principus mokyklose“
 12. Jaunimo linija, „Institucijų, teikiančių vaikams ir jaunimui emocinę paramą, stiprinimas ir paslaugų prieinamumo gerinimas“
 13. Nacionalinis socialinės integracijos institutas, „Visi skirtingi – visi lygūs: žmogaus teisės, aktyvus dalyvavimas ir įvairovė“
 14. Lietuvos žmogaus teisių centras, „Mano teisės – aktyvus dalyvavimas“
 15. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“
 16. NVO „Socialinis veiksmas“, „Savanoriški socialiniai metai“
 17. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“, „Savarankiško gyvenimo namų modelio sklaida ir žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas psichiatrijos ligoninėse“
 18. Lietuvos asociacija „Gyvastis“, „Gyvasties“ narių gebėjimų stiprinimas ir savanorių tinklo plėtimas“
 19. JAV-LT ALUMNI asociacija, „Pasaulio virtuvė: žmogaus teisių sąmoningumo kėlimo kampanija Lietuvoje ksenofobijos, rasizmo, seksizmo, ir eidžizmo tematika“
 20. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, „Stiprus NVO tinklas gyvenimui su išsėtine skleroze“
 21. Baltijos aplinkos forumas, „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“
 22. Lietuvos žydų bendruomenė, „Beigelių krautuvėlė“: tolerancijos kampanija prieš antisemitizmo ir neapykantos apraiškas viešojoje erdvėje“
 23. Lietuvos vaikų fondas, „NVO koalicija, siekianti įgalinti romų bendruomenę“
 24. Kauno apskrities vyrų krizių centras, „Visiems geriau: darbas su artimoje aplinkoje smurtaujančiais vyrais – tai pagalba smurto aukoms moterims ir vaikams“
 25. Asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“
 26. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje“
 27. SOS vaikų kaimų draugija Lietuvoje, „Tvarus perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų alternatyvų“
 28. Tolerantiško jaunimo asociacija, „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį“
 29. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, „Laikinojo atokvėpio tarnyba – pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“
 30. Lietuvos gėjų lyga (LGL), „Link praktinio LGBT teisių įgyvendinimo Lietuvoje“
 31. Transparency International Lietuvos skyrius, „Skaidrios Lietuvos link“
 32. VšĮ Trust in development, „NVO sektoriaus institucinių pajėgumų stiprinimas advokacijos srityje – humanitariniai veiksmai”
 33. Europos savanorių tarnybos asociacija SALTES, „Savanorystės tinkle stiprinimas Lietuvoje“
 34. Onkohematologinių ligonių bendrija “Kraujas”, „Savanorystės programa “Draugų kalendorius”
 35. VšĮ Pilietinės visuomenės institutas, „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime”
 36. VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos institutas, „Vietos bendruomenių ir NVO advokacijos aplinkosaugos srityje stiprinimas”
 37. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, “Migracija ir žmogaus teisės: migrantų orumo apsauga”
 38. Asociacija “In corpore”, „Jungiantys balsai“
 39. Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas”, “NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI”
 40. Kauno moters užimtumo informacijos centras, “MILDA: Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti”
 41. Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus miesto bendrija, „Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”
 42. Baltijos labdaros fondas, “Gyvenu kaime – žinau savo vertę”
 43. VšĮ Šeimos santykių institutas, „Tėvų-vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, prevencija ir intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą”
 44. Vilniaus arkivyskupijos Caritas, „Kompleksinės pagalbos soc. rizikos vaikams ir jų šeimoms, prekybos žmonėmis ir smurto aukoms teikimas, vystymas ir prieinamumo gerinimas Varėnos, Trakų, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse”
 45. Lietuvos moksleivių sąjunga, „Moksleivių atstovavimo įgalinimas jaunimo politikos formavime regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis”
 46. VšĮ Bendruomenių kaitos centras, „Baltarusijos demokratinių NVO, veikiančių iš Lietuvos, stiprinimas”
 47. Vilniaus moterų namai, „Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant su lytimi susijusį smurtą”
 48. VšĮ Vaikų linija, „Savanoriškos nuotolinės emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybės gerinimas”
 49. VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, „Nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių rizikos vaikams ir šeimoms plėtra, pasinaudojant norvegų patirtimi”
 50. Maltos ordino pagalbos tarnyba, „Maltiečių vaikų dienos centro (VDC) veiklos stiprinimo projektas”
 51. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“, „Inovacinės paslaugos žmonėms turintiems proto negalią”
 52. Asociacija “Kauno moterų linija”, „Pagalbos moterims linija: gyvenu, kad galėčiau dalintis”
 53. VšĮ Socialinių inovacijų studija, „Aš esu čia”
Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą

Partneriai ir draugai